Ronny Persson Enköping


Archive for juli, 2014

Ökad export skapar jobb

Posted in Okategoriserade, Politik on 25 juli, 2014 by

Detta står på S hemsida
Varje exportmöjlighet är en möjlighet till fler jobb. Socialdemokraterna vill förbättra företagens förutsättningar att växa genom att nå ut på nya större marknader. Ökade exportmöjligheter är en del av en framgångsrik socialdemokratisk jobbpolitik.

Sverige har en stor exportindustri. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Men nu hårdnar den globala konkurrensen. Andra länder flyttar fram sina positioner med kraftfulla investeringar i innovation, forskning och utveckling. Fler företag från andra länder konkurrerar på världsmarknaderna.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och bättre förutsättningar för jobb. Men deras politik har inte fungerat. Sverige missar viktiga exportmöjligheter.

Arbetslösheten ligger stadigt runt åtta procent och är högre än i jämförbara länder.
Sedan 1990-talet har Sverige haft sämre exportutveckling i snabbväxande länder som Kina, Indien och Brasilien jämfört med många andra länder inom EU.
Riksrevisionen har kritiserat den moderatledda regeringen för allvarliga brister i det svenska exportfrämjandet.

Sverige behöver en annan riktning. Vi socialdemokrater har ett mål som är viktigare är alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa fler.

En stark export är avgörande för att skapa fler jobb och högre tillväxt. Att förbättra företagens möjligheter att nå ut på nya större marknader är en del av en framgångsrik jobbpolitik. Särskilda insatser behövs för att öka svensk export på de nya växande tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika.

Vi socialdemokrater vill ta fram en ny exportstrategi i samverkan mellan näringsliv, politik och akademi. På så vis säkrar vi att företagen får de effektiva insatser som de behöver.
Vi socialdemokrater vill:

ta fram en ny svensk exportstrategi – Export Sweden. Strategin ska stärka företagens exportmöjligheter och få fler företag att ta steget ut på världsmarknaden
utveckla regionala exportcentra enligt principen ”en dörr in” så att företag kan ta del av ett samlat utbud av insatser och rådgivning
öka exportstödet till små och medelstora företag genom exportorienterade företagsnätverk och pröva möjligheten sänka garantiavgifterna för förstagångsexportörer
se fler handelsavtal, det leder till ökad tillväxt och fler jobb. Vi välkomnar att ett frihandelsavtal mellan EU och USA skrivs på.
————–

Energi

Posted in Okategoriserade, Politik on 24 juli, 2014 by

Detta står i S hemsida
Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Socialdemokraterna vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse för att trygga tillgången på el och annan energi.

Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Men den moderatledda regeringen har varit ovillig att samarbeta över blockgränserna för att skapa långsiktiga villkor för energiförsörjningen. Det har gjort förutsättningarna för den svenska industrin mer osäker, försvagat förutsättningarna för jobb och försvårat omställningen.

Svenska Dagbladets granskning av statliga Vattenfall visar att bolagets dåliga affärer i kol och gas (köp av Nuon 2009) har kostat Vattenfall 30 miljarder kronor i nedskrivningar.
Införandet av fyra elområden i Sverige har inneburit stora prisskillnader på el över landet. Enligt Villaägarnas riksförbund kan skillnaderna i elpris för en småhusägare uppgå till så mycket som 1640 kronor per år beroende på var i landet man bor.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning är viktigt för fler jobb i Sverige. Därför behövs en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken.

I regeringsställning kommer Socialdemokraterna att bjuda in till blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Samtidigt behöver den totala förbrukningen minska.
Vi socialdemokrater vill:

se en blocköverskridande energiöverenskommelse
investera i utbyggnad av förnybar energi. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020
att ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen
öka energieffektiviseringen genom att skärpa det svenska målet för energieffektivisering till 25 procent till 2020, bl.a. med vita certifikat
skapa rättvisare villkor mellan de fyra elområdena i Sverige.

——————–

Reinfeldts galna vilja

Posted in Okategoriserade, Politik on 24 juli, 2014 by

Enligt grundlagen har journalister rätt att ljuga om politik och politiker, alla vi andra har fått rätten att hemlighålla vilka vi röstar på.

Nu vill  Reinfeldt plötsligt att alla LO:s medlemmar ska tvingas offentliggöra vilka som röstar på S. Anledningen är hans vilja att LO endast ska tillåtas sponsra S med pengar från socialdemokratiska medlemsavgifter.
Reinfeldt tycker inte att LO:s alla pengar är LO:s pengar. Han kanske även tycker att regeringens alla pengar inte är regeringens pengar. Att regeringen endast ska ha rätt att använda pengar som kommer från alliansens skattebetalare?
————

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Alliansens ljugarglädje

Posted in Okategoriserade, Politik on 23 juli, 2014 by

Alliansen har gjort en reklamfilm där det tydligt framgår hur oärliga de vill vara.

2006 sa Björklund(FP) ”Vi vet att vi är oense i några frågor, men så ska det också vara inför ett val”

Olofsson(C) sa ”Vi är överens om att bli överens när vi kommer i regeringsställning, det är det viktigaste”

Och Reinfeldt sa ”Vi vill inte göra förhastade överenskommelser, vi måste först få tillgång till regeringskansliets alla utredningsresurser”

Det tog över fyra år i regeringsställning innan Reinfeldt och Olofsson kunde enas om kärnkraften. Idag driver Alliansen en omfattande lögnkampanj att det är skandal att S, MP och V inte är eniga i allt nu före valet.

————————

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Ekoredaktionen kampanjar vidare

Posted in Okategoriserade, Politik on 23 juli, 2014 by

Som bekant har det blivit för få lärare och annan vuxen personal i skolorna, för få läkare, sköterskor, undersköterskor och möjligheter att köpa modern utrustning till sjukhusen, för få utbildade inom äldrevården och tillsynen, och för få inom de sociala nätverken. Orsaken är att pengarna försvunnit.

Sveriges Radios Ekoredaktion har på senare tid upplyst oss om hur solsidans folk ökat sitt banksparande, sina bilinköp, sitt flygresande o.s.v. Till dessa nyhetsinslag har redaktionen på ett skickligt sätt letat upp experter som varit villiga att kalla detta för ökad välstånd för folket och landet. Ekot har inte ringt till någon som vill tala om varifrån pengarna kommer.

——————————-

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Fler i jobb – färre med ekonomiskt bistånd

Posted in Okategoriserade, Politik on 22 juli, 2014 by

Detta står på S hemsida

Regeringens misslyckande med jobben har inneburit att många arbetslösa är i behov av ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Socialdemokraterna ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att få fler människor i arbete.

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Regeringens försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har urholkat trygghetssystemen och tryckt ut människor till ekonomiskt bistånd.

Antalet långtidsarbetslösa är 70 000. Det är tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog över makten.
Mer än var fjärde person på arbetsmarknaden står utan inkomsttrygghet från för a-kassan vid arbetslöshet.
Ekonomiskt bistånd är vanligast bland ensamstående kvinnor med barn, sett till samtliga hushållstyper i befolkningen.

De vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. En människas behov av ekonomiskt bistånd beror alltså till stor del på strukturella faktorer i samhället, till exempel hur arbetsmarknaden ser ut och hur trygghetssystemen är utformade. Därför har vi ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

Regeringen vill angripa problemet med att barn växer upp i ekonomiskt utsatta familjer med att införa en fritidspeng för barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre. Fritidspengen innebär att familjen kan få ersättning för sina utlägg för barnens fritidsaktiviteter. Men vi tycker inte att barn ska behöva begära kvitton och intyg från den förening eller kommun som arrangerar aktiviteten de vill delta i. Det är utpekande och stigmatiserande, och påminner starkt om den ordning som rådde innan den generella välfärden byggdes ut. Dit ska vi inte tillbaka.
Vi socialdemokrater vill:

utforma bristyrkesutbildningar tillsammans med arbetsgivare, så att människor har den kompetens som krävs för att kunna ta de jobb som växer fram
göra om Arbetsförmedlingen till en matchningsspecialist så att rätt arbetssökande och rätt arbetsgivare snabbt kan hitta varandra
stoppa ungdomsarbetslösheten med 90-dagarsgarantin: inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar vara i jobb, studier eller praktik
förbättra de ekonomiska trygghetsnäten vid arbetslöshet och sjukdom och att kommunerna arbetar med att ge rätt stöd till de människor som har ekonomiskt bistånd
höja underhållsstöd, barnbidrag och studiebidrag.

———-

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Religiöst dårskap

Posted in Okategoriserade, Politik on 22 juli, 2014 by

De tokreligiösa blir allt talrikare i Israels parlament. Stark religiös tro och politik blir ingen ätbar soppa. Så det var synd att NF startade ett helt nytt land på Palestinsk mark och gav det till en religion. Sedan dess har Israel mot FN:s fördömande och med USA:s samtycke ockuperat/fördubblat sitt markområde. Palestinier måste ha ett tålamod utöver det uthärdliga, framför allt när de blir kallade terrorister därför de vill återerövra de marker man utan förskyllan hela tiden blir bestulen på.

Efter andra världskrigets slut stod det Palestina på kartorna där det idag står Israel. Förvandlingen har skett utan att palestinierna gjort något fel. De Israeler som dör i konflikten göre det därför de har stulit mark, de Palestinier som dör gör det därför de är konfliktens offer.
Många som nu bosatt sig på stulen mark kommer från USA. Där ansåg de inte att indianerna äger marken, det var ju för 300 år sedan. Nu när de bor på palestinsk mark anser de att den är deras därför att judar bodde där för 3000 år sedan.

—————

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Jobben främst i den ekonomiska politiken

Posted in Okategoriserade, Politik on 21 juli, 2014 by

Detta står på S hemsida

Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går först för socialdemokraterna. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU.

Sverige är ett bra land. Svensk ekonomi är i grunden stark. Men nu syns allt fler tecken på att Sverige är på väg åt fel håll. Oron för framtiden växer. Arbetslösheten har bitit sig fast på hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har nära nog tredubblats sedan 2007 och ungdomsarbetslösheten är högre än i många jämförbara länder. Skolresultaten faller kraftigt.

Moderaterna lovade fler jobb och mindre utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men deras lösning att ständigt låta skattesänkningar gå före investeringar i jobb, skola och välfärd har inte minskat arbetslösheten.

400 000 människor är arbetslösa. Arbetslösheten är högre nu än när den moderatledda regeringen tillträdde.
I den moderatledda regeringens budget för 2014 är de ofinansierade skattesänkningarna 20 gånger större än investeringarna i skolan.
Regeringen lånar till skattesänkningar, klarar inte överskottsmålet och följer inte det finanspolitiska ramverket.

Vi socialdemokrater vill ha ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Ordning och reda i statsfinanserna är grunden. Vi socialdemokrater kommer att vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Det övergripande målet för vår ekonomiska politik att nå full sysselsättning.

Sverige ska vara ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför är fria. Vi ska ställa krav på varandra men också hjälpas åt. Konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.

Det krävs investeringar och samarbete för att svenska företag ska kunna växa och anställa. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över. Då kan vi investera i framtiden. Sverige behöver en ny riktning. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård går före fler skattesänkningar.
Vi socialdemokrater vill:

att investeringar i fler jobb och bättre skola går före fortsatta skattesänkningar
införa ett sysselsättningspolitiskt ramverk. Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU
att det finanspolitiska ramverket ligger fast. Överskottsmål och utgiftstak säkerställer god ordning i de offentliga finanserna

——————-

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Så bra

Posted in Okategoriserade, Politik on 21 juli, 2014 by

Internationella experter ska undersöka varför planet störtade i Ukraina. Och långt i förtid har alla nyhetsredaktioner i vårt land skolat in sina läsare, tittare/lyssnare på att Putin är den skyldige. Bra jobbat, om man är en feg skit.

Allt påminner om den mångåriga lögnaktiga behandlingen Göran Persson och Mona Sahlin utsattes för, ingen nyhetsredaktion tordes låta bli att delta i ljugandet
———–

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Den svenska modellen

Posted in Okategoriserade, Politik on 20 juli, 2014 by

Detta står på S hemsida

Vi socialdemokrater vill skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Den svenska modellen med kollektivavtal ska gälla och det måste bli slut på lönedumpning när utländska företag verkar i Sverige.

Den svenska modellen som innebär att fack och arbetsgivare kommer överens i ett kollektivavtal har gjort att konflikterna på arbetsmarknaden är få. Kollektivavtalen skapar ordning och reda, trygghet och sund konkurrens. Men nu håller något på att förändras.

Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på mycket höga nivåer – högre än i jämförbara länder.
Utländska företag arbetar inte efter den svenska modellen sedan den moderatledda regeringen skapade laval-lagen.
Kollektivavtalen ifrågasätts och arbetstagare utnyttjas.

Moderaterna talar vackert om den svenska kollektivavtalsmodellen och har haft en ambition att minska arbetslösheten. Det är bra, men i praktiken vill moderaterna införa kraftiga begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter i arbetslivet.

Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell, där anställningstryggheten stärks med kollektivavtalen. Där ingen ska behöva rea ut sin arbetskraft för att få ett jobb. Och den som blir arbetslös har rätt till stöd i konkurrensen om de nya jobben. Sverige är ett av världens mest moderna länder och klarar den pågående samhällsomvandlingen väl.

Om du blir sjuk eller arbetslös ska du veta att du får en ersättning du kan leva på så att du snabbt kan hitta vägar tillbaka. Sverige behöver en ny riktning. Alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet. Den svenska kollektivavtalsmodellen ska gälla lika för såväl svenska som utländska företag som verkar i Sverige.
Vi socialdemokrater vill:

ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Den svenska modellen där fack och arbetsgivare förhandlar om löner och villkor och tecknar kollektivavtal ska kunna tillämpas på utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige. Laval-lagen ska rivas upp
arbeta för en förändring av EUs lagstiftning så att nya fall av löne- och villkorsdumpning omöjliggörs
verka för att de fackliga rättigheterna garanteras på EU-nivå genom ett bindande socialt protokoll. Att vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste göras till en lagstadgad rättighet i EU.

——-

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public