Ronny Persson Enköping


Archive for juni, 2014

Så här skriver Socialdemokraterna

Posted in Okategoriserade, Politik on 30 juni, 2014 by

Arbetsrätt och schyssta villkor
Vi socialdemokrater vill stärka rätten till fasta anställningar och förhindra att visstidsanställningar staplas på varandra under lång tid. Vi vill riva upp Lex Laval och se över lagstiftningen när det gäller användandet av bemanningsföretag. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Sverige är ett bra land. Men utvecklingen är på väg åt fel håll. Moderaterna lovade att fler ska jobba och färre leva på bidrag. Men moderaternas politik har inte fungerat. Steg för steg har arbetsrätten försvagats. Otryggheten på arbetsmarknaden har ökat. Människor kan jobba på visstidskontrakt nästan hur länge som helst utan att få fast jobb.

Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på mycket höga nivåer – högre än i jämförbara länder.
Över 70 000 personer har idag varit arbetslösa mer än två år.
Över 700 000 visstidsanställda jobbar inom arbetsmarknadens alla branscher. De flesta är kvinnor, utlandsfödda och ungdomar.

Vi socialdemokrater vill se en annan riktning för Sverige. Där vi samlas för att utveckla vårt land. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför är fria. Arbetsrätt handlar om möjligheter till inflytande över den egna arbetssituationen, god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Det är viktigt att lagstiftningen på arbetsrättsområdet är flexibel och kombinerar goda möjligheter för arbetsgivaren att anpassa antalet anställda efter behov med trygghet och rättssäkerhet för den enskilde löntagaren. Vi socialdemokrater har satt upp ett mål om lägst arbetslöshet in EU 2020. För att klara det behöver vi skapa konkurrenskraft, goda arbetsvillkor och ordning och reda på arbetsmarknaden.

En viktig grund handlar om att värna turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Vi vill se en handlingsplan för att få ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och för det krävs starka parter på arbetsmarknaden. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner.
Vi socialdemokrater vill:

stärka rätten till fasta anställningar genom att ändra lagstiftningen så att visstidsanställningar inte kan staplas på varandra under lång tid
att kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige och därmed riva upp Lex Laval
se över lagstiftningen när det gäller möjligheten att anlita bemanningsföretag
se till att företrädesrätten vid återanställning inte får sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag
ta fram en handlingsplan för att få ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på bland annat lönedumpning.

Besök även min fotosida, ny dag ny bild från Enköping. Klicka
Besök mig även på You Tube, nytt inlägg varje vecka. Klicka

På S hemsida finns detta

Posted in Okategoriserade, Politik on 30 juni, 2014 by

Apotek
Vi socialdemokrater tycker att apoteken ska vara en del av vården och att de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför vill vi göra förändringar i reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Det ska finnas fungerande garantier för att man kan få sin medicin inom 24 timmar och det ska vara enkelt att få reda på vilket apotek medicinen finns på.

Vid avregleringen såldes över 600 av de 900 apotek som då fanns hos Apoteket AB. Sedan avregleringen har det tillkommit nya apotek men klagomålen om att medicinen man ska ha inte finns inne på apoteket när man besöker det har ökat. Inga apotek, inte heller det som är kvar av det statligt ägda Apoteket AB, har numera något specifikt samhällsansvar. Flera undersökningar visar att allmänheten idag är mindre nöjda med apotekens rådgivning om läkemedel jämfört med före avregleringen. Vi socialdemokrater tycker att alla människor ska kunna känna trygghet i att läkemedelskunnig personal finns på plats och kan svara på frågor om hur läkemedel ska användas. Vi anser även att det är viktigt att säkerställa att apotek finns tillgängliga i alla delar av landet. Ett grundläggande problem med regeringens syn på apoteksväsendet är att man nästan helt ser verksamheten som försäljning av varor.

Vi socialdemokrater röstade emot avregleringen av apoteksmarknaden. Utgångspunkten för vårt ställningstagande var att det är av högsta vikt att läkemedelshanteringen är kostnadseffektiv, säker, lättillgänglig och ses som en del av sjukvården – inte som en marknad vilken som helst. Apoteksverksamhet måste enligt vår mening i mycket högre grad än idag ses som en del i vårdkedjan.

Besök även min fotosida, ny dag ny bild från Enköping. Klicka

Besök mig även på You Tube, nytt inlägg varje vecka. Klicka

Senkommen varning

Posted in Okategoriserade, Politik on 29 juni, 2014 by

Samtidigt som Fredrik Reinfeldt varnar för Socialdemokraterna varnar statliga myndigheten Konjunkturinstitutet för Fredrik Reinfeldts politik.
http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/den-arge-statsministern

Besök även min fotosida, ny dag ny bild från Enköping. Klicka

Besök mig även på You Tube, nytt inlägg varje vecka. Klick

Jag har gjort ett videoklipp på YouTube igen:

Posted in Nöjen, Okategoriserade on 29 juni, 2014 by

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Så här säger S på sin hemsida

Posted in Okategoriserade, Politik on 28 juni, 2014 by

Antirasism
Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion. Vi socialdemokrater står upp för alla människors lika värde och kan aldrig tolerera rasism och främlingsfientlighet.

Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Vi är övertygade om att utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar utvecklar vårt samhälle och stärker demokratin.

När personer som bekänner sig till rasism, nazism, fascism och andra högerextremistiska idéer gör försök att hindra mångfalden är det ett allvarligt hot mot demokratin. Och när vi ser att den här typen av antidemokratiskt våld och våldsbejakande grupper förekommer i vårt samhälle behöver vi gemensamt stå upp för att försvara demokratin och våra värderingar om alla människors lika värde.

Det bästa sättet att motarbeta rasism och främlingsfientlighet är att stärka jämlikheten genom att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärden. Men kampen mot rasism handlar också om att stå upp för våra värderingar och bekämpa fördomar. Det är när arbetslösheten stiger och klyftorna mellan människor ökar som grogrund skapas för intolerans och främlingsfientlighet.

För att stå upp för allas lika värde inriktar vi vårt arbete på hur fler jobb skapas, hur ungdomsarbetslösheten kan stoppas, hur alla barn ges förutsättningar att klara skolan och hur vi ser till att det finns tillräckligt med bostäder och en trygg miljö. Vi socialdemokrater är övertygande om att främlingsfientligheten motarbetas när arbetslösheten pressas tillbaka och vi kan investera i mindre klasser och fler lärare i skolan. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår demokrati och samhällsmodell. Alla behövs i det arbetet!

Besök även min fotosida, ny dag ny bild från Enköping. Klicka

Besök mig även på You Tube, nytt inlägg varje vecka. Klicka

Som vanligt partiska Ekot

Posted in Okategoriserade, Politik on 27 juni, 2014 by

MorgonEkot gjorde idag en oemtsagt hyllning för friskolornas rätt att ta ut vinster från välfärdssystemet. Bra jobbat Reinfeldts lobbyister

Besök även min fotosida, ny dag ny bild från Enköping, Klicka.

Besök mig även på You Tube, nytt inlägg varje vecka, Klicka

Så här står det på S hemsida

Posted in Okategoriserade, Politik on 27 juni, 2014 by

Alliansfrihet och fredsbevarande
Sverige har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria.

Sverige har en modern säkerhetspolitik. Den innebär militär alliansfrihet, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

Den svenska militära alliansfriheten är en viktig del av dagens svenska utrikes- och säkerhetspolitik. Den har tjänat och tjänar oss väl. Sveriges samarbete med Nato har blivit möjligt eftersom organisationen har förändrats sedan det kalla kriget. Nato är en central aktör för europeisk säkerhet samt för internationell krishantering. Sverige deltar i vissa FN-stödda fredsbevarande operationer som leds av Nato. FN ger ofta i uppdrag till Nato att utföra fredsoperationer eftersom organisationen har resurser att leda vissa komplicerade insatser.

FNs verksamhet på det fredsbevarande området är både viktig och efterfrågad. Sverige bör fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE. Sverige bör arbeta för att stärka FNs egen kapacitet på detta område och Sverige bör även öka sitt deltagande i FN-ledda fredsinsatser.

Sveriges samarbete med Nato i fredsbevarande insatser med FN-mandat är viktigt men samtidigt är vi socialdemokrater tydliga med att Sverige inte ska delta i militära operationer som enbart har sin grund i Nato-stadgans artikel fem om ömsesidiga försvarsgarantier.

Besök även min fotosida, ny dag ny bild från Enköping, Tack.

Besök mig även på You Tube, nytt inlägg varje vecka. Tack

Så här skriver S på sin sida

Posted in Okategoriserade, Politik on 26 juni, 2014 by


Arbetslöshetsförsäkring för fler jobb
För att nå EUs lägsta arbetslöshet 2020 behöver Sverige en stark omställningsförmåga. I dagens globala konkurrens måste man snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. Det kräver en rörlig arbetsmarknad och korta vägar från arbetslöshet till jobb. Då behövs en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Socialdemokraterna vill förbättra a-kassan. Fler ska kunna få en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen.

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Sveriges omställningsförmåga har försämrats. Stora grupper saknar tillräcklig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och tuffare arbetslinje. Ambitionen var inte fel. Men deras politik har inte fungerat. Kraftiga försämringar i a-kassan har inte pressat tillbaka arbetslösheten.´

Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på mycket höga nivåer – högre än i jämförbara länder.
Antalet långtidsarbetslösa har nära nog tredubblats sedan 2007.
Mer än var fjärde person på arbetsmarknaden står utan inkomsttrygghet från för a-kassan vid arbetslöshet.

Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Det ställer krav på att vi snabbt klarar av att möta förändrade förutsättningar på de globala marknaderna.

Sveriges framgångar på exportmarknaderna har byggt på vår unika förmåga att ställa om från ett jobb till ett annat. Vi har varit positiva till förnyelse och genom utbildning och ekonomisk trygghet har vi snabbt kunna ta till oss nya kompetenskrav. Ingen ska behöva lämna hus och hem, eller ta barnen ur fotbollsträningen, för att man en dag står utan arbete. Istället ska all kraft kunna läggas på att hitta ett nytt arbete och man ska få det stöd som krävs för att snabbt komma tillbaka i jobb.

Vi vill skapa en arbetslöshetsförsäkring som stimulerar omställning på arbetsmarknaden och ger såväl undersköterskan som ingenjören stabila ekonomiska förutsättningar. Vi vill att a-kassan bygger på inkomstbortfallsprincipen. Det minskar rädslan för förändringar i arbetslivet och ökar omställningsförmågan i hela ekonomin. Det ger fler jobb som gör att Sverige kan nå lägst arbetslöshet i EU 2020.
Vi socialdemokrater vill:

att A-kassan ska stimulera till omställning på arbetsmarkanden. Den som är arbetslös ska kunna få ut ersättning från försäkringen under en omställningsperiod
att A-kassan ska vara en frivillig försäkring, som är gemensamt finansierad
att taket i A-kassan höjs så att fler av löntagarna får 80 procent av sin tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet
att fler ska vara med i a-kassan
att A-kassan ska administreras av de fackliga organisationerna.

Enbart rasister bör rösta på Sverigedemokraterna

Posted in Okategoriserade, Politik on 25 juni, 2014 by

Den där jublande glada unga röstmyndiga damen som efter SD:s framgångar i EU-valet hånade sina sosse-föräldrar i tv, var inte rasist sa hon. 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article19093915.ab

Reinfeldt: -S och LO olagliga trixare.

Posted in Okategoriserade, Politik on 24 juni, 2014 by

Nu tänker Reinfeldt granska LO:s öppna hundraåriga sponsring av S. Hans förhoppning så här inför valet är att väljarna ska se S som olaglig trixare. Som bekant vägrar han namnge varifrån M får sina stora pengar. Tänk om det är från några av fackens motparter? Visst är Reinfeldt en bra politiker för en del av oss?
http://www.dagensnyheter.se/shared/88af386d-e748-4e8c-a6f5-c8588c8e07a2